خانه » محصول » شب امتحان BJ – دهم

شب امتحان BJ – دهم

۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع دوره : آنلاین
 • زبان دوره : فارسی
 • شامل 11 جلسه به اضافه پکیج هدیه جلسه
 • پیش نیاز : بدون پیشنیاز
 • 100% دوره تکمیل شده است
 • شب امتحان BJ دهم - نوبت دوم (خرداد) 11 جلسه

  جلسه اول

  کار و انرژی جنبشی

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دوم

  کار و انرژی پتانسیل

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه سوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه چهارم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه پنجم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه ششم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هفتم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هشتم - قسمت اول

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هشتم - قسمت دوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه نهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه یازدهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
  شب امتحان BJ دهم - نوبت اول (دی) هدیه

  جلسه اول - قسمت اول

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه اول - قسمت دوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه سوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه چهارم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه پنجم - قسمت اول

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه پنجم - قسمت دوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه ششم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هفتم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هشتم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه نهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه یازدهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  دوره های مرتبط

  شب امتحان دهم bj

  شب امتحان BJ – دهم

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  preloader